Ryska konstruktionerna кто-кто, а och что-что, а i parallellkorpusar : En jämförande korpusstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Slaviska språk

Sammanfattning: I uppsatsen undersöks översättningsekvivalenter för de ryska konstruktionerna кто-кто, а och что-что, а i Russian National Corpus (RNC) för att komma åt deras språkspecificitet. Med hjälp av parallellkorpusar (engelsk-ryska, rysk-engelska, svensk-ryska, rysk-svenska) bestäms graden av språkspecificitet hos de ryska konstruktionerna i förhållande till engelska och svenska, med avseende på spridning och nollekvivalens som variabler på språkspecificitet. Resultaten visar att spridningen är stor i sju av åtta språkriktningar i korpusen; samt att nollekvivalens är den mest frekventa översättningsekvivalenten för кто-кто, а och что-что, а i fem (en majoritet) av språkriktningarna. Trots det mycket begränsade materialet har korpusanalysen gjort det möjligt att hitta tendenser för språkspecificitet hos båda konstruktionerna gentemot engelska och svenska, med avseende på spridning och nollekvivalens som variabler på språkspecificitet. Vid en jämförelse mellan språkriktningarna inom samma korpus påvisas även vissa skillnader: översättningar med ryska som målspråk förefaller besitta en högre grad av språkspecificitet än motsatt språkriktning; nollekvivalens är mycket frekventare som översättningsstrategi vid översättning till ryska, vid översättning till engelska och svenska används den knappt, översättaren försöker istället hitta motsvarande konstruktioner på målspråket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)