Flerspråkighet i klassrummet : En kvalitativ undersökning om hur lärare arbetar i ett flerspråkigt klassrum

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar om flerspråkighet samt hur de arbetar för att stödja flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. Tidigare forskning visar att flera olika metoder kan användas för att inkludera samt stötta flerspråkiga elever i klassrummet. En av dessa metoder är att använda elevernas egna modersmål som resurs i undervisningen. I studien har intervjuer gjorts med tre verksamma grundskollärare i årskurs 6 på tre skolor samt två SVA-lärare. Resultatet från studien visar att de vanligaste undervisningsmetoderna är bilder, kroppsspråk, IT, appar, böcker, filmer och elevernas egna modersmål. Transspråkande i klassrummet var den metod som lyftes fram som en språk- och kunskapsutvecklande metod. Studien visar också att lärarna i grunden är positiva till flerspråkiga elevers modersmålsundervisning och flerspråkighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)