Sökning: "examensarbete samhällsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden examensarbete samhällsplanering.

 1. 1. Dialogbaserad gestaltning : ett konceptuellt gestaltningsförslag för utemiljön vid Café Genomfarten och Värmestugan Grottan i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnea Tillenius; [2020]
  Nyckelord :fritidsgård; medborgardialog; medskapande; deltagande; dialogprocess; processledare;

  Sammanfattning : Landskapsarkitekter kan med hjälp av inkluderande dialogprocesser bidra till att lyfta de underrepresenterades åsikter inom samhällsplanering. Detta examensarbete ämnar till att visa exempel på hur ungdomar och unga vuxna kan involveras i dialogbaserade planeringsprocesser för att bidra till en mer ändamålsenlig gestaltning av sådana utemiljöer som berör dem till vardags. LÄS MER

 2. 2. Geoteknisk riskhantering i kommunal planering : Fallstudie i Stockholms län med illustrerande av beräkningsfall

  Master-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö; KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Sofia Norio; Josefin Falk; [2020]
  Nyckelord :Riskhantering; geoteknisk risk; kommunal planering; stabilitetsberäkning; planeringsskede;

  Sammanfattning : Tolkningen av begreppet risk beror på den person som överväger den såväl som i vilket sammanhang risken placeras. En vanlig uppfattning bland sakkunniga inom geoteknik samt befintlig litteratur är att risk innebär både en sannolikhet och en konsekvens. Inom fysisk planering handlar risk om att skapa säkra och hållbara stadsmiljöer. LÄS MER

 3. 3. Samma riskkällor – olika processer: En studie om hur skydd mot olyckor och extraordinära händelser integreras i kommunala planprocesser

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Louise Ekvall; Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Samhällsplanering; riskhantering; krishantering; fysisk planering; LSO; LEH; PBL; planprocess; samhällsviktig verksamhet; samhällsviktig funktion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In a Swedish context there are different processes, actors and laws concerning protection against accidents and crises management. A crisis is defined as an imminent threat of disruption in critical societal functions or critical infrastructures. By this definition of crisis there is a connection between the built environment and crisis management. LÄS MER

 4. 4. Hantering av utrymningsrisker i stadsbyggnadsprocessen- en fallstudie av Arenastaden, Solna stad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Elin Edman; Sofia Månsson; [2018]
  Nyckelord :Risk; överföring av risker; stadsbyggnadsprocessen; samhällsplanering; utrymning; strategisk riskhantering; Arenastaden; transferring of risks; urban planning process; urban planning; evacuation; strategic risk management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The global urbanisation is causing cities to grow. A shortage of unused land in the metropolises, cause a concentration of the cities, presenting new risks as a bigger population occupy a small area. For this reason, including risk management in the urban planning process is one of many important factors in the development of cities. LÄS MER

 5. 5. SOCIAL HÅLLBARHET : En undersökning för möjligheten att inkludera och beakta sociala värden under byggprocessen för husbyggnadsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Line Rydén; [2017]
  Nyckelord :Social sustainability; SIA; Construction process; Social hållbarhet; SKB; Byggprocessen;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att ge en fördjupad bild över hur man kan öka kontinuiteten i arbete med sociala aspekter under byggprocessen för husbyggnadsprojekt samt vilka konsekvenser på social hållbarhet det skulle ge. Vidare undersöks möjligheten för att inkludera och beakta sociala aspekter under byggprocessen för husbyggnadsprojekt. LÄS MER