Sökning: "examensarbete samhällsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden examensarbete samhällsplanering.

 1. 1. Samma riskkällor – olika processer: En studie om hur skydd mot olyckor och extraordinära händelser integreras i kommunala planprocesser

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Louise Ekvall; Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Samhällsplanering; riskhantering; krishantering; fysisk planering; LSO; LEH; PBL; planprocess; samhällsviktig verksamhet; samhällsviktig funktion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In a Swedish context there are different processes, actors and laws concerning protection against accidents and crises management. A crisis is defined as an imminent threat of disruption in critical societal functions or critical infrastructures. By this definition of crisis there is a connection between the built environment and crisis management. LÄS MER

 2. 2. Hantering av utrymningsrisker i stadsbyggnadsprocessen- en fallstudie av Arenastaden, Solna stad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Elin Edman; Sofia Månsson; [2018]
  Nyckelord :Risk; överföring av risker; stadsbyggnadsprocessen; samhällsplanering; utrymning; strategisk riskhantering; Arenastaden; transferring of risks; urban planning process; urban planning; evacuation; strategic risk management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The global urbanisation is causing cities to grow. A shortage of unused land in the metropolises, cause a concentration of the cities, presenting new risks as a bigger population occupy a small area. For this reason, including risk management in the urban planning process is one of many important factors in the development of cities. LÄS MER

 3. 3. SOCIAL HÅLLBARHET : En undersökning för möjligheten att inkludera och beakta sociala värden under byggprocessen för husbyggnadsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Line Rydén; [2017]
  Nyckelord :Social sustainability; SIA; Construction process; Social hållbarhet; SKB; Byggprocessen;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att ge en fördjupad bild över hur man kan öka kontinuiteten i arbete med sociala aspekter under byggprocessen för husbyggnadsprojekt samt vilka konsekvenser på social hållbarhet det skulle ge. Vidare undersöks möjligheten för att inkludera och beakta sociala aspekter under byggprocessen för husbyggnadsprojekt. LÄS MER

 4. 4. Den urbana integrationen av industriområden i Morges, Schweiz. : Utveckling och tillämpning av "best practices" i ett planeringssammanhang.

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :William Barbosa; [2017]
  Nyckelord :Industrial zone; Switzerland; Lausanne; best practices; case study; urban planning; regional planning; spatial planning; business sector; logistics; real estate; Zone industrielle; Suisse; Lausanne; Morges; Vaud; bonne pratique; étude de cas; aménagement; urbanisme; région; économie locale; logistique; foncier; Arbeitszone; Schweiz; Waadt; Lausanne; Morges; best practice; Fallstudie; Raumplanung; Regionalplanung; Standort; Logistik; Grundeigentum; Industriområde; Schweiz; Lausanne; best practice; fallstudier; samhällsplanering; fysisk planering; regionplanering; näringslivsutveckling; logistik; fastighet;

  Sammanfattning : Morges (Schweiz) växer i en situation av markbrist. Industriområden blir strategiska förtätningslägen, vilket hotar näringslivets förutsättningar på lång sikt. Detta examensarbete undersöker under vilka villkor industriområden i Morges kan integreras i funktionsblandad stadsmiljö utan att äventyra näringslivets förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. Planera för gröna stråk! : hur kan gröna stråk bidra till en aktiv och hållbar stad ?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Viktoria Enoksson; [2017]
  Nyckelord :gröna stråk; hållbar utveckling; stadsplanering; samhällsplanering; grönstruktur; landskapsarkitektur; folkhälsa;

  Sammanfattning : I takt med en ökad urbanisering och förtätning av de svenska städerna blir det allt viktigare att argumentera för stadens gröna element. Samhället behöver formas så att en hållbar utveckling blir möjlig och samtidigt främja för fysiskt aktivitet i vardagen. LÄS MER