Sökning: "examensarbete samhällsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden examensarbete samhällsplanering.

 1. 1. Tillgänglighet och användbarhet för medborgaren i digitala översiktsplaner : En fallstudie av Lerum, Helsingborg, Eskilstuna & Sigtuna kommun

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Anna Sundback; Isabella Perttula; [2023]
  Nyckelord :Digitala översiktsplaner; Användbarhet; Tillgänglighet; Planerarens roll; Digitalisering; Samhällsplanering;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven som ett examensarbete på Kandidatprogrammet i fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola år 2023 och handlar om användbarhet och tillgänglighet för medborgare i digitala översiktsplaner. Internationella och nationella direktiv om digitalisering inom offentlig sektor har föranlett en omställning av den kommunala verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Digitala tvillingar i samhällsplaneringen : Kommunernas väg till en digital tvilling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Jesper Jakobsson; Lukas Magnusson; [2023]
  Nyckelord :Digital twin; digitization; spatial planning; socio-technical system; Sustainable development; Digital tvilling; Digitalisering; Samhällsplanering; Sociotekniskt system; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Denna uppsats är ett examensarbete i kandidatprogrammet Lantmätarprogrammet: samhällsplanering och samhällsuppbyggnad och handlar om vilka problem det finns med att implementera en digital tvilling i samhällsplanering. Det presenteras också vilka åtgärder som kan göras. LÄS MER

 3. 3. Hållbar förflyttning : Omvandling av en bilanpassad stad till en gång- och cykelvänlig stad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Daniel Belash; [2023]
  Nyckelord :Walkability; attractiveness of pedestrian and cycling routes; Promenadvänlighet; gångbarhet; attraktivitet av gång- och cykelstråk;

  Sammanfattning : Vår framtid står inför stora utmaningar som behöver lösas för att vår vidare existens ska kunna fortsätta. Mänsklig påverkning på jorden har uppnått globala mått på grund av vårt sätt att leva och utnyttja naturresurser utan större konsekvenstänkande. LÄS MER

 4. 4. Kommunernas digitala tvillingar : En undersökning om hur svenska kommuner planerar att använda digitala tvillingar inom samhällsplaneringen

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Karin Lindbäck; Jessica Frånlund; [2022]
  Nyckelord :Digital tvilling; Sociotekniska system; Planerarens roll; Digitalisering; Samhällsplanering; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven som ett examensarbete på Masterprogrammet i stadsplanering på Blekinge tekniska högskola under år 2021 och handlar om hur svenska kommuner planerar att använda digitala tvillingar. En digital tvilling är i korthet en smart digital modell som kan användas för att bland annat organisera och visualisera information samt utföra analyser. LÄS MER

 5. 5. Metoder för en hållbar översiktsplanering : En studie om utvärderingsmetodikens betydelse för väl övervägda beslut

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Tuva Doslic Isaksson; [2022]
  Nyckelord :Evaluation methods; comprehensive planning; evaluation ex ante; sustainable spatial planning; well-founded decisions; Utvärderingsmetoder för översiktsplanering; utvärderingsmetodik; utvärdering ex ante; hållbar samhällsplanering; välgrundade beslut;

  Sammanfattning : Detta examensarbete i samhällsbyggnadsteknik belyser hur framåtblickande utvärderingsmetoder kan bidra till mer välgrundade beslut i den översiktliga planeringsprocessen. Den nya komplexa verkligheten med tilltagande klimatförändringar och allt fler parametrar att väga in i beslutsprocessen ställer hårdare krav på oss planerare i uppgiften att leda samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. LÄS MER