Grön marknadsföringsstrategi: påverkar den konsumenters miljöattityd gentemot fötetag? : En jämförande studie av företag med olika grad av grön marknadsföringsstrategi

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning:

Bakgrund: Tidigare forskning visar att konsumenter i allmänhet har blivit mer medvetna om de miljöproblem som kan uppstå, i och med en ökad konsumtion. Allt fler företag har börjat ändra inriktning på sina marknadsföringstrategier för att skapa en grönare identitet. Detta är ett svar på konsumenters ökade efterfrågan på miljövänligare alternativ. Företagen investerar stora resurser på att implementera dessa strategier. Ett problem som därför behöver undersökas är om det verkligen gör någon nytta för företaget i slutändan att använda sig av gröna marknadsföringsstrategier.

I studien undersöks, om konsumenter har grönare attityder gentemot ett företag (Max), som har en grönare marknadsföringsstrategi än huvudkonkurrenterna (Burger King och McDonalds).

Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på om konsumenter i generation Y:s attityder skiljer sig åt, mellan företag med olika grad av gröna marknadsföringsstrategier.

Metod: Studien utgår ifrån en deduktiv ansats med ett kvantitativt tillvägagångssätt. Datainsamlingen har skett i form av en enkätundersökning med 152 respondenter i åldrarna 21 till 39 år.

Slutsats: Studien visar att ett företag med väletablerad grön marknadsföringsstrategi (Max) uppfattas som grönare hos konsumenterna, än huvudkonkurrenterna (Burger King och McDonalds).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)