Kvinnors högre utbildning i Rwanda - En feministisk diskursanalytisk studie

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen analyserar Rwandas arbete för kvinnors högre utbildning och problempresentationen bakom den rådande ojämställdheten. En kritisk feministisk diskursanalys utifrån Carols Bacchis metod ”What’s the problem represented to be?” används för att analysera två statliga utbildningsdokument från Rwanda. Bacchis metod består av sex frågor för att analysera vad det riktiga ”problemet” antas vara i dessa dokument. Uppsatsen använder en feministisk teoribildning inom genusarbete och utvecklingsstudier för att problematisera innehållet i dokumenten. Uppsatsen finner att trots att dokumenten till viss del uppmärksammar genus som en social konstruktion, grundas satsningarna i ett synsätt där genus likställs med kvinnor. Det framställs att problemet är kvinnors brist på tillgång till högre utbildning. Satsningarna motiveras genom att kvinnors utbildning anses vara viktigt för landets socioekonomiska utveckling. Vidare finner vi att satsningar på kvinnor inom högre utbildning sker inom manligt associerade utbildningar där den framtida ekonomiska vinningen för landet är stor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)