Bedömning i svenskundervisningen : En kvalitativ studie om formativ och summativ bedömning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från

Sammanfattning: Studiens syfte var att belysa hur lärare beskriver att de använder sig av olika bedömningsformer och feedback gällande skrivandet i svenskämnet. Men också hur lärarna beskriver att de tydliggör bedömningen för eleverna. Det gjordes med hjälp av två forskningsfrågor ’’På vilket sätt beskriver lärare hur de använder summativ och formativ bedömning tillsammans med feedback under skrivprocessen?’’ och ’’Hur beskriver lärare att de gör eleverna delaktiga i bedömningen och sitt eget lärande?’’. För att undersöka och besvara studiens forskningsfrågor användes kvalitativa intervjuer och totalt intervjuades åtta lärare i grundskolan från åk Fk-6. Den teoretiska utgångspunkten för studien var det sociokulturella perspektivet där empirin har analyserats med hjälp av begreppen lärande, kommunikation och den närmaste utvecklingszonen inom perspektivet. I resultatet framgick det att lärarna till största del arbetade på olika sätt med den summativa och formativa bedömningen. Det framgick även att lärarna använde den summativa bedömningen för att kartlägga, kontrollera och summera elevernas kunskaper. Vidare har studien kommit fram till att lärarna föredrog den formativa bedömningen och arbetade med det genom feedback dock skiljde deras arbetssätt åt. En del inkluderade kamratrespons under skrivprocessen medan andra valde bort den metoden. Samtliga lärare gjorde också eleverna delaktiga i bedömningen och deras lärande genom exempelvis diskussioner och självbedömning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)