Är mammaledighet en förlustaffär för kvinnliga fastoghetsmäklare? : En kvalitativ studie om mammaledighetens påverkan på kvinnans karriär.

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Sammanfattning: Denna studie avsåg att beskriva hur kvinnliga fastighetsmäklare upplever att en mammaledighet kan komma att påverka deras karriärer. Vi ville undersöka om blivande mammor upplever en oro inför och efter en mammaledighet samt i vilken utsträckning de anser att lönemodellen skulle vara en påverkande faktor. Vidare ville vi undersöka om fastighetsmäklares yrke är anpassat för en mammaledighet, om konkurrensen inom branschen påverkar huruvida yrket går att kombinera med barn och om det finns några hinder som påverkar kvinnans karriär när hon återgår till arbetet efter mammaledigheten.  Tillvägagångssättet för arbetet var kvalitativa studier i form av intervjuer med kvinnliga fastighetsmäklare. Vårt resultat visade att fastighetsmäklares yrke är anpassat för mammaledighet, men däremot inte för när kvinnan väl kommer tillbaka från mammaledigheten. Majoriteten av respondenterna menade att det var som tuffast när de kom tillbaka efter sin mammaledighet. Konkurrensen inom branschen påverkar huruvida yrket går att kombinera med barn både inför och efter mammaledigheten. Det finns hinder som påverkar kvinnans karriär vid återkomsten efter mammaledigheten och det största hindret är att hon inte längre är lika tillgänglig som tidigare, på grund av att hon blivit mamma. Vi anser att vidare forskning bör studera anledningen mer djupgående till varför kvinnor valt att sluta arbeta som mäklare efter deras mammaledighet. Samt undersöka om det finns någon vision eller plan inom branschorganisationen, för att minska antalet avregistreringar bland kvinnliga mäklare som väljer att skaffa familj. Att byta ut våra kvinnliga respondenter mot män som varit pappalediga och tillämpa vår studie på dessa är ett annat förslag till vidare forskning. Studien kan inspirera branschen och förbunden att utforma mer stabila och bättre villkor, bättre förutsättningar och större trygghet för mammalediga kvinnor. Studien kan även ge arbetsgivare en inblick i, kunskap och förståelse för hur kvinnliga fastighetsmäklares karriärer påverkas av deras mammaledighet och fylla det kunskapsgap som finns.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)