Sökning: "Abstrakt Domän"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Abstrakt Domän.

 1. 1. Skolsköterskors upplevelser av arbetssituationen : - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maria Larsson; Mona Persson; [2017]
  Nyckelord :School nurse; experiences; work situation; nursing; qualitative content analysis; demand-; control- and support model.; Skolsköterska; upplevelser; arbetssituation; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys; krav-; kontroll- och stödmodell.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Skollagen ligger till grund för den samlade elevhälsan, som ska arbeta för att främja elevers välmående och lärande genom att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser. Skolsköterskan som tillhör den medicinska elevhälsan arbetar med insatser på individ- och gruppnivå. LÄS MER

 2. 2. Two-phase WCET analysis for cache-based symmetric multiprocessor systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Rodothea Myrsini Tsoupidi; [2017]
  Nyckelord :Worst-Case Execution Time Analysis; Abstract Domain; Real-Time Systems; Low-level Analysis; Pipeline Analysis; Cache-based Analysis; Multiprocessor Analysis; Längsta Exekveringstid Analys; WCET; Abstrakt Domän; Realtidsystem; Låg-nivå Analys; Pipeline Analys; Cachebaserad Analys;

  Sammanfattning : The estimation of the worst-case execution time (WCET) of a task is a problem that concerns the field of embedded systems and, especially, real-time systems. Estimating a safe WCET for single-core architectures without speculative mechanisms is a challenging task and an active research topic. LÄS MER

 3. 3. Authorization Architecture for SWoT

  Master-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Dragan Cabarkapa; [2013]
  Nyckelord :SWoT; Security; Authorization; User Managed Access; Web på saker; säkerhet; tillstånd; användarhanterad tillgång;

  Sammanfattning : Social Web of Things (SWoT) is a user centric framework which facilitates interaction between software agents deployed on smart things and in the cloud. Software agents deployed on smart things are remotely accessible, host sensitive resources, and often represent high value targets. LÄS MER

 4. 4. Integration of Static and Dynamic Middleware-based Subsystems Using an Intermediate Gateway

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Javier Garcia; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is a part of the KTH’s participation in the DySCAS European project. Its purpose isto explore the possibility of integrating different middleware based embedded electronicsubsystems by connecting them with an intermediate gateway. LÄS MER