Sökning: "Albulena Kelmendi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Albulena Kelmendi.

  1. 1. HR praktikers perspektiv i professionsfrågan - en studie kring HR uppdragets dilemman

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

    Författare :Jessica Johansson; Albulena Kelmendi; [2021]
    Nyckelord :HR; profession; professionell; HR roller; HR värde; HR legitimitet;

    Sammanfattning : Den historiska utveckling som verkar splittra både HR:s arbetssätt och professionsfrågan åt många håll motiverade vårt syfte att studera frågan i Sverige ur HR– praktikerns perspektiv. I den akademiska ordboken beskrivs begreppet profession att det tillhör ett fack, ett yrke. Professionalism är att vara yrkeskunnig. LÄS MER