Sökning: "Alper Kourtev"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alper Kourtev.

  1. 1. Det gränslösa arbetets påverkan på upplevda stress hos svenska arbetstagare

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alper Kourtev; Fanny Olsson; [2018-08-28]
    Nyckelord :gränslöst arbete; stress; krav; kontroll; socialt stöd; arbetsmiljö;

    Sammanfattning : Dagens samhälle präglas idag av en digitalisering då utvecklingen inom teknologi, såsom smarta telefoner och laptops, bara fortsätter att öka. Nämnda utveckling har medfört, bland annat att arbetstagare kan genom en smartphone, laptop eller dylikt arbeta var och när som helst, vilket ger möjlighet att arbeta oberoende av tid och rum. LÄS MER