Sökning: "Alvina Terning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alvina Terning.

  1. 1. Vad ska föräldrar säga för att få behålla sina barn? En studie om hur föräldraskap framställs i domstolsbeslut angående LVU

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Alvina Terning; Sofia Hultman; [2019-03-13]
    Nyckelord :Domstolsbeslut LVU; föräldraskap; genus; diskursanalys; socialkonstruktivism;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur föräldraskapet framställdes i domstolsbeslutangående 2§ LVU. Vi undersökte därmed hur ett gott respektive icke gott föräldraskapframställdes. Det empiriska materialet utgjordes av 75 domstolsbeslut från förvaltningsrätten iGöteborg. LÄS MER