Sökning: "Sofia Hultman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sofia Hultman.

 1. 1. Vad ska föräldrar säga för att få behålla sina barn? En studie om hur föräldraskap framställs i domstolsbeslut angående LVU

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alvina Terning; Sofia Hultman; [2019-03-13]
  Nyckelord :Domstolsbeslut LVU; föräldraskap; genus; diskursanalys; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur föräldraskapet framställdes i domstolsbeslutangående 2§ LVU. Vi undersökte därmed hur ett gott respektive icke gott föräldraskapframställdes. Det empiriska materialet utgjordes av 75 domstolsbeslut från förvaltningsrätten iGöteborg. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans/sjuksköterskans uppfattning om informationen som ges till kvinnor med urininkontinens vid första kontakten med vårdcentral. : Empirisk studie med kvalitativ ansats.

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Pia Hultman; Sofia Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :urinary incontinence; women; primary care; district nurse; information; urininkontinens; kvinnor; primärvården; distriktsköterska; information;

  Sammanfattning : Syfte: att beskriva distriktsköterskans/sjuksköterskans (DSK/SSK) uppfattning om den information som ges till kvinnor med urininkontinens (UI), vid första kontakten med vårdcentral. Metod: Semistrukturerade enskilda intervjuer med fem distriktssköterskor och en sjuksköterska, gjordes med hjälp av en intervjuguide. LÄS MER

 3. 3. En organisationsförändring ur chef- och medarbetarperspektiv. En fallstudie av Swedbank

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Lillhammar Nilsson; Mikael Broman; [2016-05-11]
  Nyckelord :Organisationsförändring; Swedbank; Förtroende; Osäkerhet; Motstånd; Kommunikation; Medarbetare;

  Sammanfattning : Organisationsförändringar sker idag med allt högre hastighet där anpassningar mot omvärldens behov blir allt viktigare (Kotter, 2007). Vid organisationsförändring kan detuppstå motstånd, vilket kan visa sig i form av aktiva eller passiva reaktioner (Hultman,1995). LÄS MER

 4. 4. Utomhusmiljöns betydelse för barns sociala relationer och möjligheter till lärande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande; Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sofia Engström; Ulrika Berggren; [2015]
  Nyckelord :preschool; children; outdoor environment; learning; social relations; Förskola; barn; utomhusmiljö; lärande; sociala relationer;

  Sammanfattning : The aim of our study is to understand the importance of the preschool outdoor environment for children’s social relations and possibility of learning.   We have the following issues in our study;In what way can the preschool outdoor environment and children’s social relations contribute to children’s possibility of learning?In what way do the preschool teachers reason about how their preschool outdoor environment have significance on children’s social relations?In what way do the preschool teachers reason about their own importance as preschool teachers in the preschool outdoor environment and how their preschool outdoor environment can contribute to children’s possibility of learning?The central theoretical assumption in the present study is the social culture theory. LÄS MER