Sökning: "Andreas Lars-erik Jansheden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Lars-erik Jansheden.

  1. 1. Digitaliseringen och det tredelade svenskämnet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Andreas Lars-Erik Jansheden; [2020]
    Nyckelord :digitalisering; elevdator; en-till-en; lärande; multimodalitet; skola; svenska; undervisning; ämneskonceptioner;

    Sammanfattning : Uppsatsen berör svenskämnet och dess relation till den pågående digitaliseringsprocessen i skolan. Syftet är att undersöka hur ämnet svenska kan förhålla sig till denna process ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Multimodal teoribildning kopplas till svenskämnet. LÄS MER