Sökning: "Annica Heuermann"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annica Heuermann.

  1. 1. Niños bilingües y sus actitudes hacia la enseñanza de lengua materna: Un estudio cualitativo de alumnos con lengua materna española en Suecia

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Annica Heuermann; [2018-06-12]
    Nyckelord :spanska; Flerspråkighet; modersmål; attityder; språkundervisning; Sverige; Multilingüismo; lengua materna; actitudes; enseñanza de idiomas; Suecia;

    Sammanfattning : Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där flerspråkighet blir alltmer attraktivt. Tidigare studier har visat vikten av modersmålsundervisningen för två- eller flerspråkiga elever. Syftet med föreliggande studie är att visa vilka attityder som finns till den spanska modersmålsundervisningen hos de elever som deltar. LÄS MER