Sökning: "Multilingüismo"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Multilingüismo.

  1. 1. Flerspråkighet och AKK-användning : Upplevt socialt stöd bland flerspråkiga föräldrar med barn i behov av kommunikationsstöd

    Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Luz Solano; [2015]
    Nyckelord :AAC; multilingual parents; communication support; perceived support; AAC och mother tongue; flerspråkighet; AKK; kommunikationsstöd; social exkludering; modersmål och AKK; CAA y multilinguismo; sistemas aumentativos y alternativos; comunicacion aumentativa y alternativa; idioma materno; exclusion social;

    Sammanfattning : Studien undersöker flerspråkiga föräldrars erfarenheter av upplevt socialt stöd i föräldrarollen till ett barn med kommunikationsnedsättningar. Forskningsfrågorna berör även vilken betydelse stödet får för kontakten med barnet. LÄS MER