Sökning: "Annika Hyllengren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annika Hyllengren.

  1. 1. Självmedicinering med cannabis för posttraumatiskt stressyndrom. En normanalys av individers upplevelser och professioners uppfattning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Annika Hyllengren; Malin Kristiansson; [2015]
    Nyckelord :Cannabis; normer; posttraumatiskt stressyndrom; självmedicinering; social kontroll; stämpling; Cannabis; labeling; norms; posttraumatic-stress disorder; self-medication; social control;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to examine people's experiences of self-medication with cannabis in relation to post-traumatic stress disorder and professions’ opinions of cannabis for medical use. The study focuses on norms and values as well as its impact on individuals. LÄS MER