Sökning: "Axel Sernheden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Axel Sernheden.

  1. 1. En perspektivanalys på framställningar av cannabis och cannabisanvändning i svensk dags- och kvällspress samt webbforum

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Kristina Olsson; Axel Sernheden; [2014]
    Nyckelord :Cannabis; social constructivism; press; webbforums.; Social Sciences;

    Sammanfattning : The aim of our study was to investigate how the Swedish press and webbforums choose to portray cannabis and it’s use. The study was based on examining articles published in well established Swedish newspapers from august 2011 and on. LÄS MER