Sökning: "Beräkningsprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet Beräkningsprogram.

 1. 1. Vägen till en rätt normaliserad byggnad - En studie av två normaliseringsmetoder för fastställande av en byggnads energianvändning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Veronika Smisovska; [2019]
  Nyckelord :normalisering; energianvändning; energiberäkning; byggnad; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Normalisering av en byggnads energianvändning med avseende på verksamhetstypen (brukarnas energibruk) och klimat genomförs för att byggnadens energiprestanda ska vara jämförbar med andra byggnader samt för att verifiera att ställda energikrav uppfylls. Metoder för normalisering utarbetades som följd av införandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda. LÄS MER

 2. 2. Modernisering och utveckling av befintligt beräkningsprogram för prestandauppföljning av ånggeneratorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Adam Mårtenson; [2019]
  Nyckelord :kärnkraft; programmering; pwr; ånggenerator; värmeväxlare; beräkningsprogram; energi; värmeöverföring; pascal; c ; dittus-boelter; gnielinski; korrelation; värmeöverföringskorrelation; fouling;

  Sammanfattning : This thesis is centered around the computional program PASGO. PASGO is used for calculations for making performance monitoring of the steam generators in Ringhals reactor 3 and 4, especially concerning fouling of the steam generator tubes. LÄS MER

 3. 3. Beräkningsprogram för processpumpar inom skogsindustrin : Beräkningsprogram för att beräkna energieffektivitet och lönsamhet hos MC-pumpar och centrifugalpumpar vid installation av frekvensomriktare.

  M1-uppsats,

  Författare :Ellen Johansson; [2019]
  Nyckelord :MC-pump; centrifugal pump; frequency converter; calculation program; control valve; pressure drop; pump head; energy loss; payoff time; cost savings.; MC-pump; centrifugalpump; frekvensomriktare; beräkningsprogram; reglerventil; tryckfall; tryckhöjd; energiförlust; payoff-tid; kostnadsbesparing.;

  Sammanfattning : I industrin finns det många pumpar som inte kör i de optimala driftfall som de är skapade för. Detta bidrar till stora och onödiga kostnader för fabriker och industrier. Det finns olika reglermetoder för att få pumpen att köra så optimalt som möjligt, det vanligaste är att avända sig av en reglerventil som stryper bort flödet. LÄS MER

 4. 4. Energiberäkning på Sjösäkerhetsanordningar : Energikartläggning och beräkningsverktyg för ljus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Douglas Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : On behalf of the Swedish marine authority this report has been carried out with the purpose of partly making an energy survey on existing lightning devices, but also creating a user-friendly calculation program. 600 pcs. of light devices (light bouys and light dots), that all use alkaline unchargeable batteries, was used in the energy survey. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av beräkningsprogrammen Novapoint Geosuite Stability och Geoslope SLOPE/W med avseende på släntstabilitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jonas Hagerfors; [2019]
  Nyckelord :Geoslope SLOPE W; Novapoint GeoSuite Stability; shear strength; Limit Equilibrium; Geoslope SLOPE W; Novapoint GeoSuite Stability; skjuvhållfasthet; Limit Equilibrium;

  Sammanfattning : This thesis deals with the difference between two calculation programs for slope stability, namely Geoslope SLOPE/W and Novapoint GeoSuite Stability. The purpose of the thesis is to compare the two calculation programs with regard to the analysis of slope stability, as well as the two programs' handling of data. LÄS MER