Sökning: "Bottensediment"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Bottensediment.

 1. 1. Fjädermyggspopulationer i Skandinaviska sjöar : övervakningsmetoder längs en eutrofieringsgradient

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Bella Strid; [2021]
  Nyckelord :fjädermygglarv; miljöövervakning; BQI;

  Sammanfattning : Fjädermyggs akvatiska larver har sedan hundra år tillbaka använts i övervakning av miljön tack vare sin stora artvariation och känslighet för omgivningen. Ett av världens mest använda index för att bedöma en sjös ekologiska status är Benthic Quality Index (BQI) som ämnar kategorisera sjöar till en av fem nivåer (dålig till hög), vilket ska spegla hur miljön mår i sjöns tillrinningsområde. LÄS MER

 2. 2. Muddringssystem förFiberbankar

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JACOB ANDERSSON; [2021]
  Nyckelord :Dredging; fiber bank; sediment; Bottensediment; fiberbankar; muddring;

  Sammanfattning : Massa- och pappersindustrin i Sverige har genom åren skapat en stor mängd restprodukter i form av pappers- och träfiber och rester av processkemikalier från produktionen. Vidanläggningar på Sveriges östkust deponerades dessa ofta rakt ut i havet där fiber ackumulerats genom åren till fiberbankar. LÄS MER

 3. 3. Methods for measuring mercury in gas ebullition from fiber banks : A literature study

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Diana Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Fiber bank; fiber rich-sediment; mercury; contaminants; gas ebullition; pulp-fiber; wood industry; paper industry; environmental toxicity; wood waste;

  Sammanfattning : Mercury contamination is an environmental issue with high priority due to its high toxicity. In addition to the atmospheric deposition, several lakes and rivers in Sweden are contaminated as a result from wood and pulp-fiber industries which stretches back 200 years. LÄS MER

 4. 4. XRF-mätning av tungmetaller i bottensediment under vatten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Charlotte Gonzalez; [2021]
  Nyckelord :X-ray fluorescence XRF ; mercury; fiber bank; Environmental monitoring; Hazardous materials; Röntgenfluorescens XRF ; kvicksilver; fiberbank; miljömätningar; farliga material;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att besvara frågan om röntgenfluorescens är en bra metod för att mäta kvicksilver i bottensediment under vatten. Undersökningen har genomförts genom ett fysiskt experiment och kräver någon form av ett röntgenfluorescenssystem. LÄS MER

 5. 5. Kolbestånd i restaurerade våtmarker, En fältstudie av anlagda våtmarker i Lunds kommun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Simon Lin; [2020]
  Nyckelord :Kolbestånd; kolhalt; kolinlagring; kolsänka; sediment; våtmark; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sedimentation of organic carbon in shallow lakes and wetlands removes CO2 from the atmosphere and can be considered a natural carbon sink. Actions toward regulating restored wetlands as carbon sink would provide Lund municipality with solution to combat CO2 emission goals for the future. LÄS MER