Sökning: "organiskt kol"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden organiskt kol.

 1. 1. Organiskt kol och potentiell metanproduktion i sediment från Alboránsjön

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Marianne Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Alborán Sea; organic carbon; methane; modelling; Alboránsjön; organiskt kol; metan; modellering;

  Sammanfattning : Metan, en gas som är vida studerad i klimatsammanhang på grund av dess egenskaper som växthusgas och energikälla, har i denna studie fått uppmärksamhet i annan kontext i form av potentiell riskfaktor för tsunamin. I en samlad brittisk rapport från år 2009 har ett flertal studier pekat på möjliga faktorer som kan bidra till instabila sjö- och havsbottnar vilka har resulterat i undervattensskred med tsunami som följd. LÄS MER

 2. 2. Optimerad kemisk efterfällning för låga fosforutsläpp och reduktion av DOC

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Lina Lennklev; Elin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :WWTP; DOC; fosfor; avloppsvattenrening; kemisk fällning; kemisk efterfällning; turbiditet; jar test; UVA; vattenförsörjnings- och avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Behovet av avancerad rening genom till exempel ozonering eller aktivt kol på avloppsrenings-verk blir tydligare i världen som följd av höga uppmätta nivåer av läkemedelsrester i recipienter. I länder som Schweiz är implementeringen redan idag lagstadgad och också i Sverige förväntas inom en överskådlig framtid krav införas på avlägsning av organiska mikroföreoreningar från avloppsvatten. LÄS MER

 3. 3. Biogeochemistry and Peat Properties of Restored Peatlands

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Pelle Belaieff Kronborg; [2022]
  Nyckelord :Drainage; Bulk density; Nitrogen; Carbon; Stable isotopes;

  Sammanfattning : Globally, peatlands comprise the most important soil organic carbon pool storing approximately one third of all terrestrial soil carbon. Drainage can turn peatlands to net sources of carbon dioxide. Peatlands have historically been drained to increase the productivity of agriculture and forestry. LÄS MER

 4. 4. Combining GHG Emissions and Soil Carbon Changes as a Single Metric to Evaluate Agricultural Policy Promoting Biomass for Biofuels

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning; Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Malin Lane; [2022]
  Nyckelord :Gräsvallar; klimatpåverkan; kolinlagring; jordbruk; biomassa; biobränslen.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Incorporating a multi-year grass ley into an arable crop rotation can increase soil organic carbon stocks, reduce carbon emissions and provide feedstock for biogas. This thesis set out to study how a policy promoting agricultural biomass for biogas impacts GHG emissions and carbon sequestration on a regional level over a temporal scale of 20 years. LÄS MER

 5. 5. Emission of greenhouse gases from constructed wetlands : Nutrient status in relation to methane and nitrous oxide emission

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Christian Lundström; [2022]
  Nyckelord :Constructed wetland; greenhouse gas emission; nutrient status; ebullition; Anlagd våtmark; växthusgasutsläpp; näringsstatus; ebullition;

  Sammanfattning : Agricultural land releases large amounts of nitrogen and phosphorus to water bodies which causes eutrophication. Creating wetlands on agricultural land is one way to prevent this major issue. However, constructed wetlands are a large emission source of greenhouse gases. LÄS MER