Sökning: "Carl Angtoft"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Angtoft.

  1. 1. Med omvärlden som inspirationskälla : En studie i träkonstruktioner med alternativa inspirationskällor

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

    Författare :Carl Angtoft; [2020]
    Nyckelord :möbelsnickeri; träkonstruktioner;

    Sammanfattning : Mitt examensarbete handlar om konstruktioner. Studien handlar om att lyfta blicken och titta på sammansättningar på ett större plan för att hitta nya lösningar på gamla problem.  Jag har i min studie låtit mig inspireras av material och konstruktioner som ligger långt ifrån träindustrin och materialet trä. LÄS MER