Sökning: "Carl Wagenius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Wagenius.

  1. 1. Axess och feminism : En kritisk granskning blir kritiskt granskad

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

    Författare :Carl Wagenius; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This essay is about a debate concerning the magazine Axess, feminism and antifeminism - in relation to a issue of Axess called To a new feminism. The theoretical foundation of this essay is Pierre Bourdieu and his field theories. LÄS MER