Sökning: "tryckta böcker"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden tryckta böcker.

 1. 1. Lärande för hållbar utveckling : En innehållsanalys av läroböcker i biologiämnet för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Johanna Bergman; [2020]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; komparativ metod; begreppsramverk.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap kring innehållsmässiga likheter och skillnader mellan läroböcker i biologi för årskurs 4-6 med fokus på hållbar utveckling.  Studien är en läromedelsanalys där fem tryckta läroböcker för undervisning i biologiämnet har studerats. LÄS MER

 2. 2. Digitala läroböcker i matematikundervisning - Användning av den digitala läroboken i undervisningen

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Johanna Salmela; [2020]
  Nyckelord :Digital textbooks; e-books; mathematics; elementary school; Digitala läroböcker; e-böcker; matematik; grundskola;

  Sammanfattning : Traditionellt sett har den tryckta läroboken varit en stor del i matematikundervisningen. I takt med samhällets digitalisering har även digitala läroböcker blivit en del av matematikundervisningen. Syftet med studien är därför att ta reda på huruvida digitala läroböcker främjar eller hindrar elevers lärande. LÄS MER

 3. 3. Läsa eller lyssna – eller både och? : Om arbetet med litteraturen i svenskundervisningen i ett medialt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Johan Karlsson Fridlund; [2020]
  Nyckelord :litteraturdidaktik; läsning; skönlitteratur; e-bok; ljudbok; grundskola.;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur intervjuade svensklärare på högstadiet har påverkats av kraven på att digitalisera skolan samt vilka utmaningar och möjligheter det medför i litteraturundervisningen. I studien riktas synen mot att studera litteratur i form av olika textmedier såsom tryckta böcker, e-böcker och ljudböcker. LÄS MER

 4. 4. Att lyssna mellan raderna : Ekvivalens mellan tryckta böcker och ljudböcker gällande subjektiv uppfattning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kalle Meurman; Elias Alkvist Cetin; [2020]
  Nyckelord :Audiobook; Book; Fiction; Interpretation; Equivalence;

  Sammanfattning : Ljudböcker är på uppgång men marknaden domineras fortfarande av tryckta böcker, möjligen delvis på grund av fördomar mot ljudböcker. Dessa fördomar bygger på antagandet att tryckta böcker och ljudböcker är icke-ekvivalenta, men antagandet stöds till stor del inte av forskningen. LÄS MER

 5. 5. Samarbetet mellan huvudentreprenör och underentreprenör : En fallstudie ur ett produktionsperspektiv

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Fredrik Shahin; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; Project management; Productivity; Communication; Samarbete; Projektledning; Produktivitet; Kommunikation;

  Sammanfattning : Byggbranschen utgör en av de viktigaste branscherna i Sverige och har en stor påverkan på landets ekonomiska tillväxt. Branschen skapar förutsättningar för såväl boende som transport men även för samhällsviktiga funktioner. LÄS MER