Sökning: "Carl-Henrik Ehrenborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl-Henrik Ehrenborg.

  1. 1. Digitalisering inom bankbranschen –Hur påverkas Handelsbankens styrsystem av en ökad digitalisering avseende upplevd handlingsfrihet?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Carl-Henrik Ehrenborg; Rasmus Carlström; [2019-08-29]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund och problembeskrivning: Många branscher har kommit långt i utvecklingen mot att blimer digitala aktörer. Den digitala utvecklingen medför i många fall att företag väljer attstandardisera och i vissa fall automatisera sina processer. LÄS MER