Sökning: "Caroline Pålsved"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Pålsved.

  1. 1. Empatins betydelse i den professionella samverkan med vårdnadshavare : En kvalitativ studie ur ett förskollärarperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Ingeborg Carlquist; Caroline Pålsved; [2019]
    Nyckelord :Empati; förskola; förskollärare; samverkan; vårdnadshavare;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva hur förskollärare ser att deras empati kan komma till uttryck i samverkan med vårdnadshavare. Frågeställningarna löd: Hur beskriver förskollärare ett empatiskt förhållningssätt i mötet med vårdnadshavare,samt vilken betydelse tillskriver förskollärarna empatin i samverkan med vårdnadshavare? Resultatet bygger på en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER