Sökning: "Christina Tilly"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Tilly.

  1. 1. Barns olika sätt att lära sig skriftspråket : -en studie av några lärares uppfattningar och pedagogiska arbete, i Sverige och Costa Rica

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Charlotta Oskarsson; Jasmine Andersson; Christina Tilly; [2006]
    Nyckelord :Learning styles; Learning strategies; Lärstilar; Multipla intelligenser; Skriftspråkslärande; Individualisering; Costa Rica;

    Sammanfattning : Det pedagogiska intresset för ”lärstilar” har under senaste åren ökat och barns individualitet i skriftspråkstillägnandet uttrycks även i andra sammanhang. Syftet med denna studie är att belysa och diskutera hur man kan se på och arbeta med barns olika sätt att lära i läs- och skrivundervisningen. LÄS MER