Sökning: "Claudia Schmidt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Claudia Schmidt.

  1. 1. Consumer’s Sense-Making in the Current Economic Crisis The exploration of the dialectical relationship between the consumer and marketer

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Claudia Schmidt; Sheila Sledsens; Maija Mccoy; [2009]
    Nyckelord :consumption; consumer sense-making; dialectical framework; economic crisis; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER