Sökning: "Daniel Wejfalk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Wejfalk.

  1. 1. Kooperativt lärande - dialog och samtal

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

    Författare :Daniel Wejfalk; [2022]
    Nyckelord :dialog; dialogiskt klassrum; inlärningsförmåga; kommunikation; kooperativt lärande; samarbetsinlärning; samtala; sociokulturellt perspektiv;

    Sammanfattning : Syftet med min studie är att analysera hur kooperativt lärande kan leda till ett mer dialogiskt klassrum och huruvida det kan påverka elevernas förmåga att samtala. Det är en kvalitativ studie där fem klasslärare, på en grundskola i Malmö kommun, har intervjuats. LÄS MER