Sökning: "inlärningsförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet inlärningsförmåga.

 1. 1. Kooperativt lärande - dialog och samtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Daniel Wejfalk; [2022]
  Nyckelord :dialog; dialogiskt klassrum; inlärningsförmåga; kommunikation; kooperativt lärande; samarbetsinlärning; samtala; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att analysera hur kooperativt lärande kan leda till ett mer dialogiskt klassrum och huruvida det kan påverka elevernas förmåga att samtala. Det är en kvalitativ studie där fem klasslärare, på en grundskola i Malmö kommun, har intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Förskolebarns behov av fysisk aktivitet och utevistelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emma Wirblad; [2022]
  Nyckelord :Förskola; Fysisk aktivitet; Utevistelse; Rörelseglädje; Barn; Hälsa; Kognitiv utveckling; Proprioception; Vestibulära systemet; Inlärningsförmåga; Koncentrationsförmåga; Skolprestatione;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att söka kunskap om hur förskollärare arbetar för att tillgodose barns behov av fysisk aktivitet och utevistelse i förskolan. I dagens stillasittande samhälle blir förskolans uppdrag att främja barns rörelseglädje alltmer betydelsefullt. LÄS MER

 3. 3. Det hälsosamma klassrummet : Elever och pedagogers uppfattning av fysisk aktivitet i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pontus Persson; [2022]
  Nyckelord :Hälsa; välmående; idrott och hälsa; grundskola;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om hur elever påverkas och uppfattar idrottens positiva faktorer på deras lärande samt hur pedagoger arbetar med elevernas välmående i klassrummet. Det finns studier som pekar på att en ökad mängd fysisk aktivitet i skolan också ökar elevernas inlärningsförmåga och prestationer i skolan. LÄS MER

 4. 4. Säkrare gång- och cykelvägar till skolan : En fallstudie genomförd vid Stadsparksskolan Safer pedestrian walkways and bicycle paths to schoolmed hjälp av drönare

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Nevval Iscan; [2021]
  Nyckelord :drönare; säkra skolvägar; gång- och cykelväg;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att studera och utvärdera trafiksäkerheten kringStadsparksskolan, med fokus på gång- och cykelvägar samt passager, för att identifierafaktorer för ett skapa underlag för strategier för ökat och säkrare gående och cyklande blandskolbarnen. Målet är också att använda en innovation, drönare, för att samla in trafikdata ochdärigenom skapa underlag till en övergripande utvärdering av metodens lämplighet ochgenomförbarhet för trafikutredningar och trafikstudier. LÄS MER

 5. 5. Utomhuspedagogik i de naturorienterande ämnena : Ett komplement till den ordinarie klassrumsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Emanuelsson; Linn Friberg-Pedersen; [2021]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; utomhusundervisning; utemiljö; naturorienterande ämnen; grundskola;

  Sammanfattning : Detta är en litteraturstudie som har för avsikt att undersöka hur utomhuspedagogik kan användas och planeras i grundskolans naturorienterande ämnesundervisning, samt vad den har för betydelse för elevernas lärande. Studien behandlar vad utomhuspedagogik innebär och hur de didaktiska frågorna kan vägleda och stödja läraren i sin planering. LÄS MER