Sökning: "samarbetsinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet samarbetsinlärning.

 1. 1. Kooperativt lärande - dialog och samtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Daniel Wejfalk; [2022]
  Nyckelord :dialog; dialogiskt klassrum; inlärningsförmåga; kommunikation; kooperativt lärande; samarbetsinlärning; samtala; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att analysera hur kooperativt lärande kan leda till ett mer dialogiskt klassrum och huruvida det kan påverka elevernas förmåga att samtala. Det är en kvalitativ studie där fem klasslärare, på en grundskola i Malmö kommun, har intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet och samarbete - en studie om det kooperativa lärandet ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Amanda Clang; [2020]
  Nyckelord :kooperativt lärande; delaktighet; samarbetsinlärning; sociokulturellt perspektiv; social utveckling.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur det kooperativa lärandet i undervisningen har förändrat elevers delaktighet och samarbete i klassrummet ur ett lärarperspektiv. Undersökningen bygger på en kvalitativ metod och en deduktiv ansats, i detta fall intervjuundersökningar. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande i klassrummet – ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mariana Bladh; Sanna Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Cooperative; Cooperative learning; Kooperativt lärande; Learning to cooperate; Learning together; Samarbete; Samarbetsinlärning; Samlärande;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med vår studie är att undersöka hur lärare använder sig av kooperativt lärande ute i skolorna och i vad mån kooperativt lärande bidrar till språk-och kunskapsutveckling. Vår undersökning bygger på en kvalitativ metod och etnografisk studie, i vårt fall klassrumsobservationer. LÄS MER

 4. 4. Arbete i grupp under matematiklektioner : Lärares förhållningssätt till samarbetsinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Annasara Rehnberg; [2017]
  Nyckelord :cooperative learning; mathematics; interaction between students; classroom techniques; Samarbetsinlärning; matematikdidaktik; elevinteraktion; metoder i klassrummet;

  Sammanfattning : Utifrån ett intresse att söka reda på vad som krävs för att samarbetsinlärning ska utveckla alla elevers färdigheter så fokuserar denna studie på fyra lärares förhållningssätt till arbete i grupp inom matematikämnet. Detta med bakgrund i teorin om att samarbetsinlärning fördjupar elevernas kunskaper. LÄS MER

 5. 5. Hur arbetar lärare med friluftsliv i Idrott & Hälsa-undervisningen : En intervjustudie om hur idrottslärare kan arbeta med friluftsliv på förskole-, mellanstadie- och gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :David Sjöberg; [2013]
  Nyckelord :Friluftsliv; idrott- och hälsaundervisning; inlärning; motivation; läroplan;

  Sammanfattning : Läroplaner har länge väglett kring skolans utlärning, riktlinjer och undervisning. Kursplaner specificerar sedan olika kursers innehåll, kunskapskrav och ungefärliga mått kring vad som ska prioriteras inom det specifika ämnet. LÄS MER