Sökning: "samtala"

Visar resultat 1 - 5 av 1016 uppsatser innehållade ordet samtala.

 1. 1. Röntgensjuksköterskestudenters erfarenheter och upplevelser av lärande på verksamhetsförlagd utbildning.

  Magister-uppsats,

  Författare :Jwaneh Taher Nezhad; [2022-02-09]
  Nyckelord :Röntgen; student; lärandemiljö; VFU; handledning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lärandemiljön på en röntgenavdelning är högteknologisk där patienterna undersöks och behandlas med begränsad undersökningstid samtidigt som personalen måste bjuda in patienten till att samtala, samarbeta och delta. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en stor och viktig del i studenternas utbildning där den teoretiska kunskapen ska knytas samman med den praktiska och förbereda studenterna inför deras framtida yrke. LÄS MER

 2. 2. Kooperativt lärande - dialog och samtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Daniel Wejfalk; [2022]
  Nyckelord :dialog; dialogiskt klassrum; inlärningsförmåga; kommunikation; kooperativt lärande; samarbetsinlärning; samtala; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att analysera hur kooperativt lärande kan leda till ett mer dialogiskt klassrum och huruvida det kan påverka elevernas förmåga att samtala. Det är en kvalitativ studie där fem klasslärare, på en grundskola i Malmö kommun, har intervjuats. LÄS MER

 3. 3. "Högläsning - det går inte att klara sig utan." : en kvalitativ studie om förskollärares föreställningar kring högläsning och språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Rosengren; Martina Yousif; [2022]
  Nyckelord :högläsning; språkutveckling; dialogic book reading; dialogisk läsning; sociokulturellt perspektiv; stöttningsstrategier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka föreställningar förskollärare har kring högläsning och de frågeställningar som kommer att besvaras är; hur planerar förskollärare för högläsning, vilka eventuella utmaningar ser förskollärare med högläsning och vilka metoder använder sig förskollärare av för att göra högläsningen språkutvecklande. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod där sex semistrukturerade intervjuer genomförts som sedan transkriberats, kodats och genomgått en tematisk analys för att strukturera resultaten. LÄS MER

 4. 4. Att hjälpa andra, en hjälp till självförståelse? : En kvalitativ studie om socionomprogrammets påverkan på studentens självförståelse i förhållande till psykisk hälsa och tidigare familjeproblematik.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Thilda Nilsson; My Miettinen; [2022]
  Nyckelord :Självförståelse; Studenter; Familjeproblematik; Psykisk Hälsa; Socionomprogrammet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om, samt i sådana fall hur, studier på socionomprogrammet vid Umeå Universitet kan bidra med självförståelse för de studenter som har personliga erfarenheter av familjeproblematik. Vidare på vilket sätt studier vid socionomprogrammet kan påverka den psykiska hälsan. LÄS MER

 5. 5. En adaptionsanalys av SVJ : – boken blir till film

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Merita Murseli; Laura Rivera; [2022]
  Nyckelord :Adaption; filmadaption; läsförståelse; reciprok undervisning; intrig; karaktär;

  Sammanfattning : Denna komparativa studie analyserar och jämför Roald Dahls kapitelbok SVJ (1988), svensk översättning, med den svenskdubbade filmen SVJ (2016) av filmregissören Steven Spielberg. Syftet med studien är att jämföra de två verkens intrig och karaktärsskildring samt undersöka de mediespecifika skillnader som uppstått i adaptionen till film. LÄS MER