Sökning: "examensarbete förskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade orden examensarbete förskollärare.

 1. 1. Högtider och traditioner i förskolan : Ett examensarbete om förskollärares skildringar kring högtider och traditioner i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jenny Löfgren; Kim Sjökvist; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; högtider; interkultur; kultur; traditioner;

  Sammanfattning : Det har debatterats kring högtider och traditioner i såväl förskolan, samhället som runt om i världen. Forskningen lyfter att debatten till viss del handlar om hur stor plats högtider ska ta i samhället och därmed förskolan, då samhället numera är mångkulturellt. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie kring det specialpedagogiska uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Göransson; [2021]
  Nyckelord :Förskolan; specialpedagog; specialpedagogens uppdrag; specialpedagogsstudenter;

  Sammanfattning : Göransson, Sandra (2021). En kvalitativ studie kring det specialpedagogiska uppdraget. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande ochsamhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. "Man ska språkduscha barn" : Förskollärares kunskaper om och erfarenheter av lärandeappen Polyglutt utifrån ett flerspråkighetsperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Amanda Johansson; Linnea Sydvart; [2021]
  Nyckelord :Digital tools; Multilingualism; Polyglutt; Sociocultural perspective; Translanguaging.; Digitala verktyg; Flerspråkighet; Polyglutt; Sociokulturellt perspektiv; Translanguaging. ;

  Sammanfattning : This study aims to find out the preschool teachers 'experiences and competence about the learning app Polyglutt and in what way Polyglutt can contribute to children's multilingualism from the preschool teachers' perspective. The study has been conducted with the help of semi-structured interviews with ten licensed preschool teachers. LÄS MER

 4. 4. Förskoledidaktik : Att undervisa med inriktning mot barns prosociala utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofi Engström; Sara Hasselsjö; [2020]
  Nyckelord :prosocial; utveckling; empati; didaktik; aktiviteter; förskola;

  Sammanfattning : Skolverket (2019) belyser hur utvecklingen av barnens sociala förmågor sedan förskolans läroplan infördes, hamnat i bakgrunden då ämneskunskaperna fått ta större plats. En risk Löfgren (2015, s. 23) ser med detta är att Sveriges medborgare utbildas till att bli mer egocentrerade. I Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. LÄS MER

 5. 5. Barnet, pedagogen, miljön - och hunden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jenny Hovenberg; Charlotte Johansson; [2020]
  Nyckelord :Didaktik; Förskola; Hundassisterad pedagogik; Maktteori; Läroplan; Pedagogik; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Med vår studie vill vi bidra med kunskap inom området hundassisterad pedagogik, HAP, och studiens huvudsyfte är att undersöka den eventuella potential HAP kan ha i förskola. Studien utgår från en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer med fyra HAP ekipage verksamma inom förskola och barn i de yngre åldrarna i skola. LÄS MER