Sökning: "examensarbete förskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade orden examensarbete förskollärare.

 1. 1. Rörelse i förskolan : En studie i om förskollärares syn på barns rörelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Maria Emilsson; Annie Ackerot; [2022]
  Nyckelord :Preschool; physical activity; Movement; Förskola; fysisk aktivitet och rörelse.;

  Sammanfattning : The purpose of our thesis was to investigate preschool teachers’ views on the children's need for movement in preschool activities. We wanted to know how children are given opportunities for movement in preschool. LÄS MER

 2. 2. ”De beter sig nästan som de har en sorts diagnos” : Pedagogers arbetssätt, bemötande och deras syn på specialpedagogens roll.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Teddy Nakiwala Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Arbetssätt; bemötande; pedagoger; utagerande beteende; välfungerande vardag;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nakiwala Nilsson, Teddy (2022). ”De beter sig nästan som de har en sorts diagnos”. Pedagogers arbetssätt, bemötande och deras syn på specialpedagogens roll.Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Utomhuspedagogik i förskolan : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Bjelk Theres; [2022]
  Nyckelord :Förskola; pedagoger; undervisning; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Jag har valt att skriva ett examensarbete som tar utgångspunkt i ämnet utomhuspedagogik där syftet har varit att undersöka hur pedagoger ser på förutsättningarna att bedriva undervisning utomhus med barnen i förskolan.   Med utomhuspedagogik menas att förflytta verksamheten utanför de ordinarie lokalerna och lärmiljöerna man finner inomhus. LÄS MER

 4. 4. Anknytningsprocessens plats i förskolan : Ett urval av förskollärares uppfattningar om anknytningsprocessen hos förskolebarn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Fanny Ritola; Mimmi Sterner; [2022]
  Nyckelord :Anknytningsprocesser; Förskollärare; Omsorg; Trygghetscirkeln;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att synliggöra förskollärares arbetssätt kring små barns anknytning. Arbetet sätter fokus på anknytningens betydelse och hur förskollärare resonerar angående små barns första tid i förskolan. För att undersöka syftet användes halvstrukturerade kvalitativa intervjuer som metod. LÄS MER

 5. 5. Lek och lärande : Konkurrerar eller stimulerar de varandra?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Svennebäck; Therese Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :Lek; lärande; utveckling; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att öka kunskapen om hur förskollärare anser att barns lek och lärande påverkar varandra i förskolan ur ett sociokulturellt perspektiv med fokus på mediering, kulturella redskap, mer kompetenta personer samt den närmaste utvecklingszonen. Frågor som arbetet ämnar besvara är hur sker barns lärande i lek enligt förskollärare? Samt om och i så fall vilka indikationer kan förskollärare identifiera som tyder på att barns lärande stimulerar lek? Studien är en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER