Sökning: "hög kvävehalt"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden hög kvävehalt.

 1. 1. Bevattning- och gödslingsförsök i ekbestånd : tillväxteffekter på Q.robur och Q. petraea i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Hanna Glöd; Marcus Gusebrandt; [2016]
  Nyckelord :Ek; humiditet; kvävegödsling; skogsgödsling; ädellöv;

  Sammanfattning : I stora delar av Sverige är kväve- och vattenbrist en hämmande faktor för skogsträdens tillväxt. I denna studie undersöktes om gödsling och bevattning ökar tillväxten för ekbestånd i södra Sverige. Hypotesen var att gödsling och bevattning ger en positiv effekt på tillväxten. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of the η (Eta) nitride with three laboratory melts

  Magister-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :Martin Lind; Cecilia Johansson; [2015]
  Nyckelord :η Eta nitride; high nitrogen; aging; equilibrium condition; precipitations; nitrides; π Pi nitride; High Temperature Austenitic Stainless Steel; η Eta nitrid; hög kvävehalt; åldring; jämviktstillstånd; utskiljningar; nitrider; π Pi nitrid; austenitiska rostfria högtemperaturstål;

  Sammanfattning : η (eta) nitride, Cr3Ni2SiN, is a precipitate found in high temperature austenitic stainless steel and is not yet included in Thermo-Calc steel database TCFE7. The aim of this thesis is to collect thermodynamic data to enable the addition of η nitride in the databases. LÄS MER

 3. 3. C & N upptag i nya mellangrödor

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Filip Andersson; Robert Larsson; [2014]
  Nyckelord :mellangrödor; oljerättika; maträttika; kol; kväve; ovanjordisk biomassa; C; N; Raphanus sativus var. Oleiformis; Raphanus sativus var. longipinnatus; cover crops;

  Sammanfattning : Det finns många olika anledningar till varför man väljer att så mellangrödor. I detta försök har vi valt att fokusera på själva mellangrödan och inte på användningsområdet. Försöket går ut på att undersöka kol- och kvävehalten i oljerättika och maträttika (Strukturator). LÄS MER

 4. 4. Grödreflektans och bildanalys för bestämning av biomassa i fältförsök

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Rikard Larsson; [2011]
  Nyckelord :jordbearbetning; såbädd; uppkomst; ekonomi;

  Sammanfattning : I traditionella fältförsök har den vanligaste metoden för att bestämma biomassa ochkvävemängd varit att klippa prover i den växande grödan. Denna bestämning blirtidskrävande och på så sätt dyr, vilket gör den svår att utföra flera gånger under enväxtsäsong. LÄS MER

 5. 5. OPTIMERING AV KVÄVEAVSKILJNINGEN PÅ AVLOPPSRENINGSVERKET I HALLSBERGS KOMMUN : EN TEKNISK-, EKONOMISK- OCH MILJÖMÄSSIG UTVÄRDERING

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Lisa Grönlund; [2011]
  Nyckelord :Waste water treatment plant; nitrogen removal; nitrification; denitrifikation; Avloppsreningsverk; kväverening; driftsoptimering; nitrifikation; denitrifikation;

  Sammanfattning : Avloppsreningsverket i Hallsberg kommun är beläget i direkt anslutning till Hallsberg, med Ralaån som recipient. Tekniken på reningsverket bygger på principerna för en klassisk aktivslamanläggning med mekanisk rening, kemisk rening, biologisk rening och en slambehandling där rötning av primär- och sekundärslam används för utvinning av biogas. LÄS MER