Sökning: "Danijela Handanovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Danijela Handanovic.

  1. 1. Att utveckla genom att förenkla - en intervjustudie kring sjuksköterskors erfarenheter av vårdplaner på en medicinavdelning

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Danijela Handanovic; Helena Larsson; [2019-08-02]
    Nyckelord :omvårdnad; patientcentrerad vård; patientjournal;

    Sammanfattning : Bakgrund: Det sker en omställning av svensk sjukvård, från ett medicinskt perspektiv till en personcentrerad vård. Vårdplanen är ett exempel där omställningsarbetet behöver utvecklas när det gäller dokumentation av bedömning, vård och behandling. LÄS MER