Sökning: "Elin Kängström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Kängström.

  1. 1. Lämning i förskolan : Anknytningsteoretiska perspektiv på pedagogers bemötande gentemot barnen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Elin Kängström; Linnéa Josefsson; [2021]
    Nyckelord :lämning; anknytning; förskola; yngre barn;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Studien behandlar ämnet anknytning utifrån ett förskoleperspektiv med fokus på pedagogers bemötande gentemot barnen i samband med lämningen på förskolan. Det som studeras är vad i pedagogernas bemötande som kan gynna en trygg anknytningsrelation mellan pedagog och barn. LÄS MER