Sökning: "Elin Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden Elin Svensson.

 1. 1. CoCo-obligationer inom europeiska banker - En studie over utvecklingen av innehavet samt specifika faktorer som påverkar emitteringen av dessa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Andersson; Isabelle Svensson; [2019-07-03]
  Nyckelord :CoCos; Contingent Convertibles; emittering; eget kapital; AT1; bank.;

  Sammanfattning : Introduktion och problem: Contingent Convertibles, benämnt CoCos, blev mer vanligtförekommande inom banker efter finanskrisen 2007 - 2008. Det är en alternativobligationsform och klassificeras som ett skuldinstrument med inslag av egenskaper för egetkapital. LÄS MER

 2. 2. Omsorg, trygghet och begränsning: (o)logiska logiker i konstruktionen av barnskötare : en kvalitativ studie om konstruktionen av barnskötare i Norrköpings kommun

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Elin Svensson; [2019]
  Nyckelord :governmentality; barnskötare; förskollärare; institutionella logiker; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Svensk förskola står inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjningen. Allt för få söker sig till förskollärarutbildningen, samtidigt som det finns krav på att enbart förskollärare – och inte förskolans andra yrkeskategori barnskötare – kan få tillsvidaretjänster. LÄS MER

 3. 3. Karlstad tätorts dagvattenhantering : En studie om hanteringen av dagvatten ur ett hållbarhetsperspektiv

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Elin Svensson; Miriram Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :Stormwater management; sustainable stormwater management; sustainable development; anthropocentrism; ecocentrism; spatial perspective; Dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; hållbar utveckling; antropocentrism; ekocentrism; rumsliga perspektivet;

  Sammanfattning : Dagvattenhanteringen är ett aktuellt ämne i dagens stadsplanering. Forskning som denna studie utgår ifrån visar hur dagens traditionella system inte klarar av kommande klimatförändringar med mer och intensivare nederbörd. LÄS MER

 4. 4. Pälsfärgen hos nötkreatur och dess påverkan på tillväxt och mjölkproduktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Elin Svensson; [2019]
  Nyckelord :nötkreatur; pälsfärg; genetik; mjölkproduktion; tillväxt; värmestress;

  Sammanfattning : Många av nötkreatursraserna som används för kött- eller mjölkproduktion har sin egen karakteristiska pälsfärg skapad av mutationer i olika gener. Trots att pälsfärgen hos nötkreatursraserna skiljer sig åt och är en egenskap som är lätt för lantbrukaren att se selekteras nötkreatur i Sverige idag inte på pälsfärgen. LÄS MER

 5. 5. Gränslöst arbete : En kvalitativ studie av hur Human Resources- medarbetare upplever sitt mejlanvändande under och utanför arbetstid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Michelle Svensson; Elin Sahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Mail; borderless work; demand- controll model; stress and accessibility; Mejl; gränslöst arbete; krav- och kontrollmodellen; stress och tillgänglighet;

  Sammanfattning : Den allt mer digitaliserade arbetsmarknaden medför att flexibiliteten hos medarbetarna blir ett faktum. Arbete kan ske var som helst, när som helst, vilket ställer höga krav på medarbetare då tillgängligheten samtidigt ökar. LÄS MER