Sökning: "Elinore Lindén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elinore Lindén.

  1. 1. SKIN : Mångfald och motstånd inom svensk skinheadkultur

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

    Författare :Elinore Lindén; [2018]
    Nyckelord :Skinnskalle; Skinhead; Subkultur; Mode; Nazism; Nationalism; Våld; Kroppslighet; Intersektionalitet; Postkolonial; den Andre; Etnicitet; Funktionalitet; Klass; Genus; Maskulinitet; Homosocialitet; Sexualitet; Queer;

    Sammanfattning : This historic study is expanded with a contemporary view. It has interdisciplinary connections to fashion--‐, gender--‐ and postcolonial studies. The analysis is based on interwievs with Swedish skinheads with a wide range of backgrounds and experiences. LÄS MER