Sökning: "Eliyana Asadullah"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eliyana Asadullah.

  1. 1. Sjuksköterskans insatser och bedömningsverktyg för identifiering av sepsis inom akutslutenvård

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Sara Anwari; Eliyana Asadullah; [2022-01-18]
    Nyckelord :Identifiering; Sepsis; Sjuksköterska; Patient; Bedömningsverktyg; Insatser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett livshotande tillstånd som kan drabba alla individer i olika åldrar och förekommer världen över. Tidig identifiering och snabb hantering kan leda till minskade komplikationer, minskat sjukdomslidande för patienten samt minskad risk för livshotande situationer vilket i sin tur leder till mindre belastning och lägre kostnader för vården. LÄS MER