Sökning: "Elnaz Ashkriz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elnaz Ashkriz.

  1. 1. Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att möta kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

    Författare :Edvin Billman; Elnaz Ashkriz; [2021]
    Nyckelord :Physiotherapist; primary care; intimate partner violence; qualitative method;

    Sammanfattning : Bakgrund Världshälsoorganisationen (WHO) klassar våld i nära relationer som ett folkhälsoproblem. Även om både män och kvinnor är utsatta så är det främst kvinnor som utsätts för den här typen av våld och enligt Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är kvinnor nästan tre gånger mer utsatta än män. LÄS MER