Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att möta kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund Världshälsoorganisationen (WHO) klassar våld i nära relationer som ett folkhälsoproblem. Även om både män och kvinnor är utsatta så är det främst kvinnor som utsätts för den här typen av våld och enligt Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är kvinnor nästan tre gånger mer utsatta än män. Hälso- och sjukvården behöver utveckla sitt arbete för att upptäcka våldsutsatta patienter men det finns begränsad forskning om hur fysioterapeuter arbetar med detta ämne. Syfte Att utforska fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att möta kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation. Metod I studien användes en kvalitativ design med en semistrukturerad intervjuguide. Sex fysioterapeuter, som samtliga arbetade på antingen privat eller offentlig vårdcentral inom primärvården i Region Uppsala, intervjuades. Resultat Deltagarnas erfarenheter varierade i stor grad. Ingen av deltagarna ställde frågan om våldsutsatthet som en standardiserad fråga vid nybesök. Tvärtom uttryckte flera att de upplevde sig behöva skapa en relation med patienten innan de kunde ställa frågan. Deltagarna tog till olika åtgärder vid våldsutsatthet, framförallt hänvisade de vidare till kurator och/eller gav vidare information om kvinnofridslinjen. Samtliga upplevde ett behov av djupare kunskap och förståelse om ämnet. Konklusion Mer praktisk och teoretisk kunskap samt medvetenhet hos fysioterapeuter behövs för att de ska kunna arbeta mer effektivt med kvinnor som utsätts för våld i nära relation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)