Sökning: "Emelie Vesanen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emelie Vesanen.

  1. 1. Äldres upplevelse av ensamhet : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Diana Svantesson; Emelie Vesanen; [2019]
    Nyckelord :ensamhet; äldre; förluster; relationer; upplevelse; social isolering; lidande; hälsa;

    Sammanfattning : Åldrandet leder till förluster av olika slag. Roller förändras och sammanhang försvinner. Nedsatt rörelseförmåga, syn och hörsel kan innebära en begränsning i möjligheten att delta i olika sociala sammanhang. Begränsningar och förlorade sammanhang kan utmynna i en brist på meningsfullhet och till ensamhet. LÄS MER