Sökning: "Emil Sandgrim"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emil Sandgrim.

  1. 1. Mellan förbud och skyldighet - Om lärares rätt att fysiskt ingripa

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Emil Sandgrim; [2019]
    Nyckelord :offentlig rätt; arbetsrätt; lärares rätt att fysiskt ingripa; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Inom den svenska skolan bär lärarna ett stort ansvar. De ska inte bara förmedla kunskap till sina elever. De har även en skyldighet att upprätthålla ordning och garantera trygghet och studiero för eleverna. Därtill utsätts lärare för hot och våld på sin arbetsplats. LÄS MER