Sökning: "End-of-life treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden End-of-life treatment.

 1. 1. Närståendes upplevelser av palliativ vård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Karin Lilja; Linda Petersson; [2022]
  Nyckelord :Family; Care science; Literature review; Palliative care; Relatives´experiences; Anhöriga; Litteraturöversikt; Närståendes upplevelser; Palliativ vård; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ges för att lindra lidandet vid livets slutskede. Det beslutas om palliativ vård då medicin eller andra åtgärder inte längre är kurativa. Behovet av palliativ vård ser ut att öka längre fram och det finns områden som behöver utvecklas. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av att ge omvårdnad i palliativ vård : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Leyla Ali; Yglan Ahmed; [2022]
  Nyckelord :Experience; nurse; palliative care; qualitative study;

  Sammanfattning : Background: Patients with life-threatening illnesses benefit from palliative care, which seeks to improve their quality of life. When a patient is diagnosed with a serious illness, it is the professional role of the nurse to contribute to supporting patients with safe and good palliative care, and to support individual to live with dignity in the face of incurable disease and the end of life. LÄS MER

 3. 3. När det är dags att dö : Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att avbryta livsuppehållande behandling

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Frida Karlsson; Linda Stålhaag; [2022]
  Nyckelord :Withdrawing life-sustaining treatment; experiences; intensive care; intensive care nurse; suffering; Avbryta livsuppehållande behandling; erfarenheter; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då det inte längre finns en kurativ behandling för en patient som intensivvårdats är det av betydelse att föra diskussioner kring avbrytande av livsuppehållande behandling. Avbrytandet innefattar flertalet aspekter som intensivvårdssjuksköterskan i olika grad kan påverka. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenhet att leva med Akut Leukemi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sarah Staël von Holstein; [2022]
  Nyckelord :Akut Leukemi; kvalitativ studie; patientperspektiv; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2016 diagnoserades 270 män och 233 kvinnor med någon form av akut leukemi (AL) i Sverige. Diagnosen akut leukemi innebär många gånger att personer helt oförberett får starta en intensiv behandling mot ett livshotande sjukdomstillstånd. LÄS MER

 5. 5. Att vårda i livets slut

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Holm; Victoria Ziegenhagen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Nurses have an important role in the care for patients who are at the end of life, as well as in the treatment of their relatives. End of life care is intended to alleviate suffering and preserve the person-centered care for the patient during the last period of life. LÄS MER