Sökning: "Erica Moström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erica Moström.

  1. 1. Är det problem eleverna löser? : En innehållsanalys av läroböcker i matematik

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

    Författare :Ellen Pettersson; Erica Moström; [2017]
    Nyckelord :Problemlösning; läromedel; lärarhandledning; läsförståelse;

    Sammanfattning : Matematikundervisningen styrs till stor del av läroböcker och för att säkerställa kvalitén hosdem krävs en kritisk inställning. Studiens syfte var att öka kunskapen om hur läroböcker imatematik utvecklar elevers problemlösningsförmåga. LÄS MER