Sökning: "lärarhandledning"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet lärarhandledning.

 1. 1. Konsten att tala om bilder: barns förmåga att samtala om bilder och deras meningsskapande innehåll

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnéa Wahlgren; [2021-07-08]
  Nyckelord :visual literacy; visuella element; barn; läsa; bilder; konst; målningar; illustrationer; bild kommunikation; bildspråk; bildkommunikation; bildspråk; det vidgade textbegreppet; semiotik; visual grammatics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här studien tar avstamp i och inspireras av en tidigare studie av Lopo tovska et al. från 2016. Genom att samla in ytterligare empiri utifrån två av de forskningsfrågorsom formulerats av Lopotovska et al. LÄS MER

 2. 2. Hur kan läromedel inspirera och utveckla lärare och deras undervisning i matematik?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Catrin Lindehag Ahlqvist; [2021-02-08]
  Nyckelord :matematik; läromedel; lärarhandledning; undervisningskulturer; centrala idéer; sociokulturellt perspektiv; medierande redskap; epresentationsformer;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utifrån en specialpedagogisk synvinkel utforska två matematikläromedel för årskurs 4, med ursprung i undervisningskulturer som till viss del skiljer sig åt. Läromed-lens teoretiska utgångspunkter studerades, samt hur olika representationsformer används och hur elever i behov av stöd och utmaningar stöttas. LÄS MER

 3. 3. Vad finns det för problem i boken? : En läromedelsanalys om matematisk problemlösning i förhållande till det kreativa och det imitativa resonemanget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mikaela Lindsjöö; Johanna Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :Läromedel; matematik; problemlösning; imitativa resonemang; kreativa resonemang; årskurs ett;

  Sammanfattning : Problemlösning är enligt Skolverket (2017) kärnan i matematik och kan leda till att eleverna får en större förståelse för matematiken de utför. Rapporter och forskning visar att matematikundervisningen till stor del utgår från enskilt arbete i läromedel, vilket inte alltid främjar elevers inlärning i problemlösning. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för skriftspråksundervisning. Innehållsanalys av ett läromedel i svenska för årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Sara Wilhelmsson; [2021]
  Nyckelord :skriftspråkshändelser; skriftspråkspraktiker; Four Resources Model; lärarhandledning.;

  Sammanfattning : Läromedel används mycket i undervisning och kan ses som en påverkansfaktor för undervisningens utformning och elevers lärande. Undervisning i skriftspråkande ska förbereda eleverna att uttrycka sig för olika syften och i olika sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Hur multiplikation introduceras med olika metod- och representationsformer för årskurs 2 : En läromedelsgranskning med variationsteoretiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linda Starby; Carina Palmberg; [2021]
  Nyckelord :Läroböcker; multiplikation; additivt tänkande; multiplikativt tänkande; variationsmönster; metod- och representationsformer;

  Sammanfattning : I matematikundervisning i svensk skola har läroboken en stor betydelse. Många lärare väljer att luta sin undervisning på en specifik lärobok och tillhörande lärarhandledning. LÄS MER