Sökning: "lärarhandledning"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet lärarhandledning.

 1. 1. En analys av läromedel för att upptäcka kommunikativ interaktion inom matematik i årskurs 6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Annie Stenfelt; [2019-03-11]
  Nyckelord :Lärobok; matematik; lärarhandledning; kommunikativ interaktion.;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att undersöka tre läromedel som består av en eller två läroböcker och tillhörande lärarhandledning, för att se hur stor del av läromedlen som berör den kommunikativa förmågan i förhållande till Skolverkets kursplan i matematik. Examensarbetet vill även analysera hur lärarhandledningen har en påverkan till hur kommunikativ interaktion inkluderas i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Blockprogrammering i matematikämnet : En litteraturöversikt om visuell programmering i årskurs F-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Olsson; Amanda Tholin; [2019]
  Nyckelord :programming; student; mathematics; teaching; Scratch; blockprogrammering; elever; Scratch; matematik; undervisning;

  Sammanfattning : Elever i Sverige ska från och med höstterminen 2018 lära sig programmering och det är nu ett obligatoriskt område i det centrala innehållet i matematikämnet. Programmering är ett outforskat område för många verksamma matematiklärare som menar att de inte har tillräcklig kompetens och kunskap för att undervisa om det. LÄS MER

 3. 3. Hur framställs subtraktion med tiotalsövergång i läromedel för elever i skolår 1-3 : en läromedelsanalys

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Rebecka Sternisa Bellander; [2019]
  Nyckelord :tiotalsövergång; läromedel; subtraktion; lärarhandledning; strategi; skolår 1-3;

  Sammanfattning : Denna studie innefattar en läromedelsanalys där strategier som förespråkas i läromedel för elever i skolår 1-3 i subtraktion med tiotalsövergång undersökts. Under tidigare VFU tillfällen uppmärksammades elevernas svårigheter för subtraktion vilket därmed väckte en nyfikenhet. LÄS MER

 4. 4. Critical literacy – finns det i läromedlen? : En jämförande analys av två läromedel i svenska för årskurs 3 och deras relation till critical literacy.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :My Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Critical literacy; läromedelsgranskning; jämförande analys; läromedel; literacy;

  Sammanfattning : I en alltmer globaliserad och digitaliserad värld krävs ett kritiskt förhållningssätt till den information man möter, alltså ett critical literacy-perspektiv. Med läromedel som en central del av undervisningen är det av intresse att undersöka om läromedel främjar critical literacy. LÄS MER

 5. 5. När granskade du ditt läromedel? : En analys av läromedel i svenskundervisningen för årskurs 4–6 – Hur läromedel framställer muntlig kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jennie Knutsson; Hilma Sjöstam; [2019]
  Nyckelord :muntlig kommunikation; läromedel; kooperativt arbetssätt; cirkelmodellen; språkutvecklande arbetssätt; grundskolans tidigare år; språkutvecklande undervisning;

  Sammanfattning : Att kunna kommunicera är makt. Kommunikation och varje enskild individs röst är en del av det demokratiska samhället. Kommunikation mellan människor leder till kunskapsutbyte och anpassas efter samhällets förändringar. LÄS MER