Sökning: "Erica Sjöholm"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erica Sjöholm.

 1. 1. Vad säger forskning om förhållandet mellan demokrati- och kunskapsuppdraget och hur det tas till uttryck i samhällsundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erica Sjöholm; Sabina Engstrand; [2019]
  Nyckelord :Demokratididaktik; demokratiuppdrag; kunskapsuppdrag; samhällsundervisning; skola;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt är att sammanställa och jämföra den systematiskt framställda kunskap som finns inom vårt problemområde för att få svar på vår frågeställning “Vad säger forskning om förhållandet mellan demokrati- och kunskapsuppdraget och hur det tas till uttryck i samhällsundervisningen?”. I vår sökprocess fann vi vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar, licentiatuppsatser och böcker som innehöll relevant forskning för vårt valda fokusområde. LÄS MER

 2. 2. The Utilization of Facebook by the Swedish Police

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Mahir Al Rahman; Brian Dewangga; Erica Sjöholm; [2013]
  Nyckelord :Social media; honeycomb framework; government; police organizations; performance matrices; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this thesis, we investigate the Swedish police’s performance on Facebook using the honeycomb framework as a theoretical foundation on social media. The purpose of this study is to evaluate the national Swedish police and the Helsingborg police’s Facebook pages in order to answer what aspects will increase performance on Facebook. LÄS MER

 3. 3. Mobiltelefoni för synskadade - ur ett användarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Hanna Olofsson; Erica Sjöholm; [2010]
  Nyckelord :accessibility; visually impaired; mobilephone; usability; mobiltelefoni; tillgänglighet; synskadade;

  Sammanfattning : Mobiltelefoni är ett ständigt ämne då det hela tiden sker utvecklingar. Dock finns det en gruppsom inte har lika stort deltagande i detta område som andra. Dessa personer är synskadade på olika nivåer. Vi har i denna uppsats studerat hård- och mjukvaror för synskadade inom mobiltelefoni ur en användares perspektiv. LÄS MER