Sökning: "Erik Birath"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Birath.

  1. 1. När Boxholms kyrka byggdes : Boxholms aktiebolags beslut om kyrkobyggande och dess förhållande till väckelse och samhällsförändring

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrkohistoria

    Författare :Erik Birath; [2011]
    Nyckelord :kyrkobyggande; Boxholms bruk; Boxholms aktiebolag; väckelse; enhetssamhället; industrialisering; urbanisering; Wilhelm Wettergren; Svenska kyrkan; bönhus; Svenska missionsförbundet; Jon Theodor Julin; separatistisk nattvardsgång;

    Sammanfattning : .... LÄS MER