Sökning: "Eva Wennberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Wennberg.

  1. 1. Han ser rött, men ser han? - En kritisk analys av bevisning av uppsåt med särskilt fokus på självförvållat rus

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Oscar Johansson; [2019]
    Nyckelord :straffrätt; criminal law; självförvållat; rus; rusläran; socialkonstruktivism; textanalys; self-induced intoxication; intent; uppsåt; bevisning; NJA 2011 s. 563; oaktsamhet; inkoherens; mens rea; Law and Political Science;

    Sammanfattning : För närmare åtta år sedan, 2011, ändrade Högsta domstolen (HD) sin tidigare praxis avseende tolkningen av 1 kap. 2 § andra stycket brottsbalken (BrB) – alltså det lagrum som reglerar uppsåt vid självförvållat rus. Den nya tolkningen innebar att uppsåt i dessa fall skulle behandlas enligt vanliga regler om uppsåt. LÄS MER