Sökning: "Evelina Blohmé"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Evelina Blohmé.

  1. 1. Metoden TAKK som inkludering i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Evelina Blohmé; Erika Hedengård; [2019]
    Nyckelord :AAC; communication; children with special needs; inclusion KWS; preschool; Barn med särskilda behov; förskola; inkludering; kommunikation; TAKK;

    Sammanfattning : The purpose with this study is to examine how educators work with ACC (KWS) as inclusion in preschools. As future educators it is in our interest to contribute with more knowledge about the method and its ability for inclusion for all children. The study was carried out as a qualitative investigation. LÄS MER