Sökning: "People s Daily"

Visar resultat 1 - 5 av 870 uppsatser innehållade orden People s Daily.

 1. 1. Ungdomsbrottslighet som moralisk panik - En kvalitativ innehållsanalys av framställningen av ungdomsbrottslighet i svensk dagspress under åren 2019-2022

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emmy Holmström; Amanda Pålsson; [2023]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; juvenile delinquents; young criminals; newspaper media; constructions; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how the Swedish daily press constructs juvenile delinquency. We did this by studying 24 articles from three different Swedish newspapers. To qualify for the study, the articles had to include sufficient descriptions of the phenomenon of juvenile delinquency and juvenile delinquents. LÄS MER

 2. 2. X-Ray Tomography on Intestine Samples

  Master-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Julia Rogalinski; [2023]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Enteric neuropathy describes a disease of the bowel caused by anomalies in the enteric nervous system. Patients suffering from this disease have symptoms including nausea, vomiting, diarrhea and pain. As enteric neuropathy is not well understood yet, its diagnosis is a non-trivial task. LÄS MER

 3. 3. Inte min tur att dö : Vuxna personers erfarenheter av att överleva ett hjärtstopp

  L3-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sandra Bäckström; Alva Robarth; [2023]
  Nyckelord :Erfarenhet; hjärtstopp; överleva;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas miljontals personer av hjärtstopp runt om i världen där cirka 3,7 miljoner avlider. De senaste åren har dock överlevnaden ökat stadigt men nuvarande forskning kring överlevandes erfarenheter är bristfällig. LÄS MER

 4. 4. Real-time Control Modelling and Output Signal Data Analysis Based on the Stewart Platform

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Junhao Cui; [2022]
  Nyckelord :Prosthesis; Stewart platform; Simulation; PID control; Kalman filter; Protes; Stewart-plattform; Simulering; PID-kontroll; Kalman-filter;

  Sammanfattning : Around 40 million people around the world have amputated parts of their bodies. Prostheses are widely used to support their daily behavior. However, about 35% of amputees refuse to use the prostheses due to comfort problems. SocketSense is an EU research project that aims to improve the situation. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att leva med kärlkramp : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linnea Söderbom; Linnéa Sjunnesson; [2022]
  Nyckelord :Angina; Experience; Limitation; Management; Psychological problems; Begränsning; Hantering; Kärlkramp; Psykiska besvär; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kärlkramp är en kranskärlssjukdom som drabbar många människor och medför en sänkt livskvalité samt hälsa för patienten. För att minska patienternas sjukdomsbörda i det dagliga livet, krävs det att sjuksköterskan är insatt i sjukdomen och hur den upplevs av patienterna. LÄS MER